FANDOM


Tarikh Ath-Thabari adalah kitab sejarah yang disusun oleh Imam Ath-Thabari.

Shahih Tarik Ath-Thabari jilid 1 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

Tarikh Ath-Thabari/Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; tahqiq, takhrij & ta’liq, Muhammad bin Thahir Al Barzanji; penerjemah, Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq, Ahmad Hapid, SH., Beni Hamzah; editor, Abu Jibran Al Mughni, M. Iqbal Kadir -- Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.
5 jil. ; 23.5 cm
Judul asli : Shahih Tarikh Ath-Thabari
ISBN 978-602-8439-68-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8439-69-5 (jil. 1)

1. Judul I. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq                  II. Ahmad Hapid, SH.,  III. Beni Hamzah;   

IV. Abu Jibran Al Mughni. V. M. Iqbal Kadir


Cetakan : Pertama, Maret 2011 Cover : A & M Desain Penerbit : PUSTAKA AZZAM

 Anggota IKAPI DKI

Alamat  : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840 Telp : (021) 8309105/8311510 Fax  : (021) 8299685

  Website: www.pustakaazzam.com
 E-Mail: pustaka.azzam@gmail.com / admin@pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit All Rights Reserved Hak terjemahan dilindungi undang-undang.


Daftar Isi


PENDAHULUAN ... 1 Definisi Tarikh ...1 Faktor-Faktor Munculnya Ide Historiografi (Penulisan Sejarah... 3 Perkembangan Ilmu Sejarah... 8 Al Akhbari ...15 Lahirnya Ahli-Ahli Sejarah Terkemuka... 26 Masa Kehidupan Ath-Thabari... 31 Testimoni Para Ulama Untuk Ath-Thabari... 34 Hari Wafatnya Ath-Thabari... 36 Guru Ath-Thabari dalam Ilmu Tarikh... 37 Metodologi Penulisan Ath-Thabari Dari Segi Positif Dan Negatifnya... 44 Nilai Positif Pada Kitab Tarikh Ath-Thabari... 46 Nilai Negatif Pada Kitab Tarikh Ath-Thabari... 52 Analisa Terhadap Riwayat Sejarah dan Ide Mengulang Penulisan (Rehistoriografi) Sejarah Islam... 57 Syarat dan Ketentuan Historiografi Islam (Penulisan Sejarah)... 63 Penjabaran Tentang Metode Penulisan Kembali (Rehistoriografi) Sejarah Islam... 70 Takhrij (Mengidentifikasi) Riwayat Ath-Thabari dan Memisah-Misahkannya Antara Shahih dan Dha’if... 77

MENGENAL KITAB TARIKH ATH-THABARI... 89

MENGENAL IMAM ATH-THABARI.. 105 Pembahasan Pertama: Ath-Thabari Dan Ilmu Sejarah... 105 Pembahasan Kedua: Buku-Buku Sejarah Ath-Thabari ...112 Pembahasan Ketiga: Metodologi Penulisan Ath-Thabari... 139 PENGANTAR KITAB TARIKH ATH-THABARI EDISI SHAHIH... 163

NAMA-NAMA PERIWAYAT ATH-THABARI DAN STATUS KELAYAKANNYA ...165 Nama-nama yang Menggunakan Alias ...210 Nama-nama Alias yang Menggunakan “Ibnu”... 217 Nama-nama Alias yang Menggunakan Julukan... 218

MUQADDIMAH ATH-THABARI... 219

SEPUTAR WAKTU... 225 Definisi Waktu... 225 Jumlah Waktu Yang Diciptakan Dari Awal Hingga Akhir... 226 Membuktikan Penciptaan Waktu... 235 Dalil Kefanaan Waktu... 237 Allah Maha Qaqim Dan Maha Pencipta... 238 Makhluk Paling Awal Diciptakan... 243 Adakah Makhluk Yang Diciptakan Sebelum Qalam... 248 Apa Saja Yang Tercipta Dalam Enam Masa... 253 Apakah Malam Lebih Dahulu Diciptakan Daripada Siang?... 256 Faktor Kutukan Atas Iblis... 259 Ayat Dan Hadits Shahih Tentang Penciptaan Iblis Dan Kisahnya Bersama Adam As... 259

NABI ADAM AS... 277 Masa Tinggal Adam Di Surga... 277 Adam Diturunkan Ke Muka Bumi... 280 Tempat Mendarat Adam Dan Hawa... 281 Setelah Adam Diturunkan Ke Muka Bumi... 287 Wafatnya Adam AS... 290 Perbedaan pendapat mengenai umur Adam dan usia berapa Allah SWT memanggilnya keharibaan-Nya... 290 Nabi Adam dalam Al Qur`an... 299 Penciptaan Adam AS... 299 Berbagai Peristiwa Sepanjang Perjalanan Hidup Bani Adam Sejak Raja Syits bin Adam Hingga Masa-Masa Yurda... 319

Nabi Idris AS... 321 Peristiwa yang Terjadi pada Masa Nabi Nuh AS... 323 Nabi Nuh AS ... 327 Kisah Para Penyembah Berhala... 341 Nabi Nuh AS Mengajak Menyembah Allah... 342 Pembuatan Bahtera Nuh AS.. .352 Muatan Bahtera Nabi Nuh AS... 355 Puncak Badai Topan... 358 Peristiwa pada Dekade antara Nuh AS dan Ibrahim AS ...360 Ibrahim AS dan Raja-Raja Persia... 367 Pembangunan Baitullah (Ka’bah)... 375 Ujian Allah kepada Ibrahim AS dengan Beberapa Kalimat ...386 Luth bin Haran AS dan Kaumnya... 388 Nabi Luth AS... `391 Penyimpangan Kaum Nabi Luth... 392 Luth AS dan Kaum yang Menyimpang... 399 Hukuman Kaum Luth... 406 Nabi Ibrahim Al Khalil AS... 413 Dakwah Ibrahim kepada Bapaknya... 413 Penyembahan Bintang-bintang... 416 Bangsa Babilonia dan Penyembahan Berhala... 418 Sikap Ibrahim AS terhadap Berhala... 424 Ibrahim AS Dibakar Hidup-Hidup... 428 Perdebatan Ibrahim AS dengan Musuhnya... 431 Ibrahim AS Hijrah ... 434 Ibrahim AS Hijrah bersama Puteranya (Ismail) dan Ibunya (Hajar)... 441 Kisah Nabi yang Hendak Disembelih (Ismail AS)... 449 Nabi Ishaq AS... 457 Kelahiran Nabi Ishaq AS... 457 Pembangunan Rumah Kuno (Ka’bah)... 463 Pujian Allah kepada Ibrahim AS... 470 Nabi Ayub AS... 487 Kesembuhan Ayub AS... 489

Nabi Syu’aib AS... 493 Penduduk Madyan ... 493 Penduduk Madyan dan Nabi Syu’aib AS... 497 Adzab Allah... 510

Nabi Yusuf AS... 517 Keajaiban-Keajabian yang Terjadi pada Masa Hidup Israil... 517 Mimpi Yusuf AS ... 520 Pembuangan Yusuf AS... 523 Yusuf AS Berpindah dari Dasar Sumur ke Istana Raja Mesir... 528 Upaya Isteri Raja Mesir yang Merayu Yusuf AS... 531 Kesaksian Seorang Saksi dari Keluarga Istri Al Aziz... 534 Yusuf AS Dipenjara... 539 Yusuf AS Dibebaskan dari Penjara ... 543 Pengangkatan Yusuf AS sebagai Bendahara Kerajaan... 547 Pertemuan Yusuf AS dengan Saudara-saudaranya... 549 Yusuf AS dan Ayahnya (Ya’qub AS)... 566

Ya’qub AS dan Anak-Anaknya... 571

Khidir, Musa dan Pembantunya, Yusya’ AS... 585 Nabi Musa AS... 599 Pembunuhan Anak Laki-laki Bani Israil... 603 Masa Kecil Musa AS di Rumah Firaun... 603 Musa AS Menetap di Madyan... 608 Pertemuan Musa AS dengan Dua Orang Anak Perempuan dan Ayah Mereka yang Sudah Tua ... 613 Tongkat Musa AS... 621 Pertemuan Musa AS dan Firaun... 635 Musa AS dan Para Tukang Sihir... 639 Para pembesar kaum Firaun Mendorong Firaun untuk Menyiksa Musa AS... 652 Firaun Tenggelam bersama Bala Tentaranya... 664

Yusya’ bin Nun AS... 683 Daud AS... 687

Kisah Sulaiman bin Daud AS... 693 Nabi Sulaiman AS ...693 Mewarisi kenabian... 693

Nabi Zakaria AS... 715 Nabi Isa AS... 727 Kelahiran Isa AS... 740 Pengangkatan Isa AS dan Ketidakbenaran Pendapat yang Mengatakan bahwa Isa AS Disalib ... 765

Kisah Ashabul Kahfi... 769

Yunus bin Matta... 771 Sikap penduduk Ninawa... 773 Yunus AS Ditelan Ikan Paus... 774 Keistimewaan Yunus AS... 779 Kaum Yasin ... 779 Allah SWT Mengutus Tiga Orang Rasul... 787 Kisah Tubba’ di Masa Pemerintahan Qabbadz dan Masa Anusyirwan... 789

Kelahiran Nabi muhammad SAW... 791 Rasulullah SAW... 795

Rp. 169.000